Månadsarkiv: september 2011

Vad är vetenskaplig ”sanning”?


På senare tid har det blivit populärt att säga att Freuds lära är ”ovetenskaplig”, och det är särskilt psykologer som representerar olika grenar inom den akademiska psykologin, som påstår detta. Detta påstående beror naturligtvis helt och hållet på vad man … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Upptäckten av det omedvetna.


Freud var förvisso inte den förste som upptäckte att vi hyser tankar och avsikter som vi inte är medvetna om, dvs som är omedvetna och lever sitt liv i det fördolda i vårt inre. Men Freud var den förste som … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Atheistic Religiosity.


Eckhart’s mystical theology was one step in the historical process of liberating the idea of God from its anthropomorphic authoritarian admixture. With the growth of the natural sciences, of technique, and the beginning of the new individualism — and eventually … Läs mer

Publicerat i Religion | Lämna en kommentar

Humanistisk samhällsplanering.


Ett aktivt deltagande i hela landets lika väl som i kommunernas och även storföretagens affärer skulle kräva, att det bildades samtalsgrupper, där deltagarna träffades ansikte mot ansikte och inom vilka informationsutbytets, debattens och beslutfattandets process kunde försiggå. Innan vi diskuterar … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Vad innebär ”humanistisk” företagsledning?


Principen för en humanistisk företagsledning är att den individuelle medarbetaren trots företagets storlek, cybernationen och den centraliserade planeringen hävdar sig gentemot chefen och maskinerna. Han är inte längre något maktlöst stoftkorn som inte tar aktiv del i skeendet. Bara genom … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Humanistiska metoder kontra byråkratiska metoder.


Av vad somsagts om människan följer att ett grundläggande krav för att hon skall bli lycklig är att hon aktiveras i betydelsen av att hela hennes begåvning utnyttjas på ett produktivt sätt; att ett av de oftast sjukdomsalstrande dragen i … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

En humanistisk planering.


För att anknyta till den diskussionen om planeringen, skulle jag vilja upprepa, att all planering styrs av värdeomdömen och normer, vare sig planerarna är medvetna härom eller inte. Detta gäller även för all datastyrd planering; både urvalet av de fakta, … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Allmänna förutsättningar för humanism.


Om vi nu skall övergå till att undersöka möjligheterna av att förmänskliga det industrisamhälle som har utvecklats under den andra industriella revolutionen, måste vi börja med en granskning av de institutioner och metoder, som av både ekonomiska och psykologiska skäl … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Transcendensen.


Varje diskussion av de ”mänskliga erfarenheternas” fenomen förblir synnerligen ofullständig om man inte uttryckligen nämner det fenomen som underförstått ligger bakom de begrepp som vi här behandlat: transcendensen. Vanligen används ordet i religiösa sammanhang och hänför sig då till ett … Läs mer

Publicerat i Religion | Lämna en kommentar

Andra former av mänsklig erfarenhet.


Ömhet, kärlek och medlidande är utomordentliga känsloupplevelser och erfars i regel som sådana. Jag skall nu övergå till att diskutera några ”mänskliga erfarenheter” som inte lika klart upplevs som känslor utan oftare hänförs till attityderna, De skiljer sig huvudsakligen från … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar